Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymchwiliad i ariannu cyrff a ariennir yn uniongyrchol

Mae'r Pwyllgor Cyllid yn cynnal ymchwiliad byr i'r drefn ariannu ar gyfer cyrff a ariennir yn uniongyrchol. Nod yr ymchwiliad yw sicrhau bod gan gyrff a ariennir yn uniongyrchol ddull gweithredu cyson o ran paratoi eu cynigion cyllidebol blynyddol.

Mae cyllid cyrff a ariennir yn uniongyrchol yn dod o Gronfa Gyfunol Cymru. Mae'r cyrff a ariennir yn uniongyrchol yn cynnwys:

  • Comisiwn y Cynulliad;
  • Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru; ac
  • Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Mae Cymru bellach wedi bod mewn cyfnod o lymder ers tua degawd, ac mae'r Pwyllgor wedi bod yn pryderu ers cryn amser nad yw cyllidebau cyrff a ariennir yn uniongyrchol wedi cael eu heffeithio yn yr un modd â chyllidebau eraill ym maes gwasanaethau cyhoeddus.

Mae'r Pwyllgor wedi darparu canllawiau i gyrff a ariennir yn uniongyrchol er mwyn sicrhau bod eu ceisiadau cyllidebol yn cael eu pennu yng nghyd-destun y cyfyngiadau cyllidebol a welir yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae'r canllawiau hyn yn cynnwys sicrhau nad yw eu cyllidebau yn fwy na unrhyw newidiadau a geir i grant bloc Cymru.

Fodd bynnag, mae'r mater hwn wedi bod yn broblemus gan fod cyrff a ariennir yn uniongyrchol yn defnyddio dulliau gwahanol o ddehongli unrhyw gynnydd a welir yn y grant bloc. Mae'r mater yn cael ei gymhlethu ymhellach gan ffactorau eraill sy'n dylanwadu ar faint o arian sydd ar gael mewn unrhyw flwyddyn benodol, fel penderfyniadau gan Lywodraeth Cymru ar bolisïau trethiant, cyhoeddiadau gan Lywodraeth y DU ynghylch cyllid ychwanegol (sy'n arwain at gyllid canlyniadol i Gymru), a'r adolygiad o wariant y mae Llywodraeth y DU yn bwriadu ei gynnal yn 2019.

Ysgrifennodd Cadeirydd y Pwyllgor at y cyrff a ariennir yn uniongyrchol ac at Lywodraeth Cymru yn gofyn am eu barn ar y materion uchod. Maes o law, bydd y Pwyllgor yn trafod yr opsiynau o ran llunio safbwynt y cytunir arno.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/03/2019

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu