Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Julie Morgan, Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Gwybodaeth am y Bil

Diben y Bil yw diddymu'r amddiffyniad y cosb resymol o dan y gyfraith gyffredin, fel na fydd yr amddiffyniad i ymosod ar blentyn neu ei guro bellach ar gael yng Nghymru i rieni nac i’r rheini sy'n gweithredu in loco parentis.

Ar hyn o bryd, mae'r amddiffyniad yn berthnasol i gyfraith trosedd a chyfraith sifil. O dan gyfraith trosedd, mae'n berthnasol o ran troseddau ymosod a churo yn y gyfraith gyffredin; ac o dan y gyfraith sifil, mae'n berthnasol o ran camwedd tresmasu yn erbyn y person.

Bwriad y Bil yw helpu i amddiffyn hawliau plant gan wahardd defnyddio cosb gorfforol, drwy ddileu'r amddiffyniad hwn. Bwriad effaith y Bil, ynghyd ag ymgyrch i godi ymwybyddiaeth a chefnogi rhieni, yw lleihau ymhellach ar yr arfer o gosbi plant yn gorfforol yng Nghymru ac ar y graddau y caiff yr arfer ei oddef.

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi tudalen we ar gyfer y Bil sy'n rhoi rhagor o wybodaeth a manylion am yr asesiadau effaith a gynhaliwyd.

Cyfnod Presennol

http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/ArrowGraphics/Bil-Cyfnod-1.png

Mae’r Bil yng Nghyfnod 1 ar hyn o bryd. Mae eglurhad o gyfnodau amrywiol Biliau’r Cynulliad ar gael yn y Canllaw i Cyfnod Filiau a Deddfau Cyhoeddus.

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil: 25 Mawrth 2019

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru), fel y’i cyflwynwyd (PDF 58KB)

Memorandwm Esboniadol (PDF 1MB)

Datganiad y Llywydd: 25 Mawrth 2019 (PDF 58KB)

Y Pwyllgor Busnes - Yr amserlen ar gyfer ystyried Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) (PDF 32KB)

Llythyr gan y Cadeirydd at y Pwyllgor Busnes (14 Mawrth) - amserlen arfaethedig (PDF 97KB)

 

Amserlen Ddiwygiedig (PDF 42KB)

Cyrnodeb o Fil (PDF 799KB)

Geirfa Ddwyieithog (PDF 87KB)

Cyfnod 1 - Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Bydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn trafod ei ddull o ran ystyriaethau Cyfnod 1 ar 28 Mawrth 2018.

Ymgynghoriad cyhoeddus: Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi galwad am dystiolaeth. Y dyddiad cau yw 14 Mai 2019.

 

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (25 Ebrill 2019) – ymateb i gais y Pwyllgor am ragor o wybodaeth cyn y sesiwn ar 2 Mai (PDF 915KB)

 

Rhestr o'r dystiolaeth lafar (fersiwn 1) (PDF 31KB)

Rhestr o’r dystiolaeth lafar (fersiwn 2) (PDF 47KB)

 

Dyddiadau'r Pwyllgor

 

Bu’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn trafod y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad ac Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

28 Mawrth 2019

Ystyried y Dull o Graffu ar Gyfnod 1

(Preifat)

(Preifat)

02 Mai 2019

Sesiynau Tystiolaeth

02 Mai Trawsgrifiad

Gweld Cyfarfod 02 Mai

08 Mai 2019

Sesiynau Tystiolaeth

08 Mai Trawsgrifiad

Gweld Cyfarfod 08 Mai

16 Mai 2019

Sesiynau Tystiolaeth

16 Mai Trawsgrifiad

Gweld Cyfarfod 16 Mai

22 Mai 2019

Sesiynau Tystiolaeth

22 Mai Trawsgrifiad

Gweld Cyfarfod 22 Mai

06 Mehefin 2019

Digwyddiad i randdeiliaid

(Preifat)

(Preifat)

06 Mehefin 2019

Sesiynau Tystiolaeth

6 Mehefin Trawsgrifiad

Gweld Cyfarfod 06 Mehefin

12 Mehefin 2019

Sesiynau Tystiolaeth

12 Mehefin Trawsgrifiad

Gweld Cyfarfod 12 Mehefin

 

Gohebiaeth Cyfnod 1

 

Llywodraeth Cymru

Llythyr at y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (5 Ebrill 2019) – gofyn am eglurhad ynghylch cwestiwn penodol cyn y sesiwn dystiolaeth lafar (PDF 175KB)

 

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (5 Ebrill 2019) – rhagor o wybodaeth mewn perthynas â data gwasanaethau cymdeithasol (PDF 189KB)

 

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 2 Mai (31 Mai 2019) (PDF 298KB)

 

Llythyr gan y Cadeirydd at y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – i wneud cais i CAFCASS Cymru am wybodaeth (19 Mai 2019) (PDF 109KB)

 

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Ymateb CAFASS Cymru (4 Mehefin 2019) (PDF 351KB)

 

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Adroddiad ymchwil ar ymwybyddiaeth y cyhoedd a barn am Fil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) (5 Mehefin 2019) (PDF 913KB)

 

Plant a Phobl Ifanc

 

Llythyr gan Senedd Ieuenctid Cymru (01 Mai 2019)

 

Lleisiau Bach Little Voices (PDF 401KB)

 

Amserlen

 

Llythyr gan y Cadeirydd at y Pwyllgor Busnes – cais am estyniad i’r dyddiad cau ar gyfer adroddiad Cyfnod 1 (16 May 2019) (PDF 78KB)

 

Amserlen Ddiwygiedig (PDF 42KB)

 

 

Bydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn ystyried y Bil ar y dyddiad canlynol:

 

Dyddiad ac Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

03 Mehefin 2019

Sesiynau Tystiolaeth

6 Mehefin Trawsgrifiad

Gweld Cyfarfod 12 Mehefin

 

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - 18 Mehefin 2019 (PDF 270KB)

 

Bu’r Y Pwyllgor Cyllid yn trafod y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad ac Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

09 Mai 2019

Sesiynau Tystiolaeth

09 Mai Trawsgrifiad

Gweld Cyfarfod 09 Mai

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Penderfyniad Ariannol

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.68, mae’r Llywydd wedi nodi bod angen penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil hwn. Mae rhagor o wybodaeth am y penderfyniadau ariannol ar gael yn adran 3 o’r Canllaw i broses Biliau Aelodau.

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 4 - Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Ar ôl Cyfnod 4

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Gwybodaeth gyswllt
Clerc: Llinos Madeley
Rhif ffôn: 0300 200 6352

Cyfeiriad post:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd     CF99 1NA
Ebost:
SeneddPPIA@Cynulliad.Cymru

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/03/2019

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu