Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymchwiliad i eiddo gwag

Mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau wedi cytuno i ymgymryd ag ymchwiliad i eiddo gwag

Cylch gorchwyl:

Cylch gorchwyl yr ymchwiliad yw trafod:

  • i ba raddau y mae eiddo gwag yn effeithio ar y cyflenwad o dai fforddiadwy yng Nghymru;
  • effaith eiddo gwag ar gymunedau yng Nghymru a’r heriau y mae awdurdodau yn eu hwynebu wrth geisio ymdrin â’r broblem hon;
  • i ba raddau y mae gan awdurdodau lleol y pwerau deddfwriaethol sydd eu hangen arnynt i ymdrin ag eiddo gwag;
  • esiamplau o arfer gorau wrth droi eiddo gwag yn dai fforddiadwy ac effeithlon o ran ynni; ac
  • i ba raddau y mae awdurdodau lleol wedi manteisio ar y newidiadau a gyflwynwyd gan Ddeddf Tai (Cymru) 2014, sy’n rhoi disgresiwn iddynt godi premiwm y dreth gyngor ar dai gwag, ac effeithiolrwydd y polisi hwn.

Tystiolaeth

Cynhaliodd y Pwyllgor nifer o sesiynau tystiolaeth i lywio gwaith y Pwyllgor. Gellir gweld tabl ohonynt isod.

 

Yn ogystal, ymgynghorodd y Pwyllgor ar y pwnc hwn a chynhaliodd arolwg ar-lein oedd yn gofyn cwestiynau penodol am eiddo gwag a sut maent yn effeithio ar gymunedau yng Nghymru. Mae dadansoddiad o ganlyniadau'r arolwg i’w weld isod. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 31 Mai 2019.

 

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, agenda a chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1 Paula Livingstone, Cyngor Abertawe

Leighton Evans, Cyngor Sir Caerfyrddin

Sion Wynne, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gaynor Toft, Cyngor Sir Ceredigion

3 Gorffennaf 2019

Trawsgrifiad 

Gwyliwch ar Senedd. TV

2 Lisa Hayward, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dewi Morgan, Cyngor Gwynedd

Deb Smith, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

3 Gorffennaf 2019

Trawsgrifiad 

Gwyliwch ar Senedd. TV

3 Shaheena Din, Rheolwr Prosiectau Cenedlaethol, Partneriaeth Cartrefi Gwag yr Alban

Andrew Lavender, Ymgynghorydd Prosiect, Cynllun No Use Empty

Brighid Carey, Rheolwr Prosiect: Dulliau cymunedol, Action on Empty Homes

Nigel Dewbery, Cyfarwyddwr Cyflawni Rhwymedigaethau a Gwasanaethau Gosod, E.ON

11 Gorffennaf 2019

Trawsgrifiad 

Gwyliwch ar Senedd. TV

4 Rebecca Jackson, Swyddog Polisi ac Ymchwil, Shelter Cymru

Matthew Kennedy, Rheolwr Materion Cyhoeddus a Pholisi, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

Michelle Collins, Rheolwr Tîm Arbenigol, United Welsh

11 Gorffennaf 2019

Trawsgrifiad 

Gwyliwch ar Senedd. TV

5 Douglas Haig, Is-gadeirydd, Cymdeithas Landlordiaid Preswyl

Gavin Dick, Swyddog Polisi Awdurdodau Lleol, Cymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid

Ifan Glyn, Uwch-gyfarwyddwr Hyb, Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr

11 Gorffennaf 2019

Trawsgrifiad 

Gwyliwch ar Senedd. TV

6 Hannah Blythyn AC, Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol

Ian Williams, Llywodraeth Cymru

Vivienne Lewis, Llywodraeth Cymru

17 Gorffennaf 2019

Trawsgrifiad 

Gwyliwch ar Senedd. TV

Cadw mewn cysylltiad

Os hoffech wybod rhagor am waith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, ewch i’w dudalen hafan, dilynwch ei gyfrif Twitter neu cysylltwch â'r tîm sy'n cynorthwyo'r Pwyllgor yn SeneddCymunedau@cynulliad.cymru

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/04/2019

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu