Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Iechyd emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc – Gwaith dilynol

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn ymgymryd â gwaith dilynol mewn perthynas â’i ymchwiliad i Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru. Mae'r Pwyllgor yn awyddus i fonitro cynnydd mewn perthynas â’r argymhellion er mwyn penderfynu a yw'r gwaith a wnaed ers cyhoeddi'r adroddiad yn gwneud gwahaniaeth.

 

Y Newyddion Diweddaraf

Mae hi bron yn ddwy flynedd ers inni gyhoeddi ein hadroddiad Cadernid Meddwl.  Er mwyn nodi hyn, rydym yn gofyn am eich help i asesu i ba raddau y mae ein hargymhellion wedi’u gweithredu hyd yma. Mae'r Pwyllgor yn awyddus i ddeall pa gynnydd sydd wedi'i wneud- hoffem eich gwahodd i rannu eich barn ar y cynnydd a wnaed hyd yma, ac ar y camau nesaf.

 

 

Os hoffech gyflwyno ymateb, cwblhewch y ffurflen hon. Nid oes rhaid i chi roi sylwadau ar bob argymhelliad, dim ond y rhai sy’n berthnasol i chi/eich sefydliad.  

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ymateb yw dydd Mercher 29 Ionawr. Anfonwch eich ymateb i seneddppia@cynulliad.cymru os gwelwch yn dda.

 

Y prif gerrig milltir

 

Ebrill - Mehefin 2018: adroddiad y pwyllgor ac ymateb y llywodraeth iddo

Ym mis Ebrill 2018, cyhoeddwyd adroddiad 'Cadernid Meddwl'. Cyhoeddwyd ymateb Llywodraeth Cymru ym mis Mehefin 2018 cyn cynnal y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ym mis Gorffennaf 2018.

 

Gorffennaf - Medi 2018: y ddadl yn y Cyfarfod Llawn a'r cais am ymateb diwygiedig

Yn dilyn y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar Gadernid Meddwl, gofynnwyd am ymateb diwygiedig gan Lywodraeth Cymru, a hynny’n dilyn consensws trawsbleidiol yn y Siambr nad oedd ymateb gwreiddiol Llywodraeth Cymru yn bodloni'r uchelgais a amlinellwyd yn adroddiad ac argymhellion y Pwyllgor.

 

Mewn ymateb i'r ddadl yn y Cyfarfod Llawn, sefydlodd Llywodraeth Cymru Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gweinidogol a gadeiriwyd ar y cyd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Gweinidog Addysg. Cytunodd Llywodraeth Cymru hefyd i gyhoeddi’r wybodaeth ddiweddaraf am hynt yr argymhellion erbyn mis Mawrth 2019.

 

Chwefror - Mehefin 2019: gwaith dilynol

Ym mis Chwefror 2019 ysgrifennodd y Pwyllgor at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Gweinidog Addysg i atgoffa Llywodraeth Cymru o'r cais a wnaed am ymateb diwygiedig.

 

Ym mis Mai 2019, rhoddodd y Gweinidogion Iechyd ac Addysg y wybodaeth ddiweddaraf am hynt argymhellion y Pwyllgor. Cafwyd gwybodaeth hefyd gan Gadeirydd y Rhaglen Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc am hynt y rhaglen honno.

 

Ym mis Mehefin 2019, cynhaliwyd sesiynau craffu cyhoeddus i lywio gwaith dilynol y Pwyllgor:

20 Mehefin – y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Gweinidog Addysg

26 Mehefin –Cadeirydd y Rhaglen Law yn Llaw dros Blant a Phobl Ifanc

 

Ar 19 Gorffennaf 2019, ysgrifennodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Pwyllgor ynghylch y camau gweithredu y cytunwyd arnynt yn y sesiwn dystiolaeth lafar ar 20 Mehefin 2019.

 

Rhagfyr 2019

Ar 9 Rhagfyr, cafodd y Pwyllgor lythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch dyfodol rhaglen GIG Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc. Mae’r Pwyllgor wedi ymateb ym amlinellu ei gamau nesaf

 

Canfyddiadau ac argymhellion y Pwyllgor

 

Ar 8 Awst 2019, ysgrifennodd y Pwyllgor at y Gweinidog Addysg a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i amlinellu ei gasgliadau ac argymhellion o’r gwaith craffu dilynol.

 

Ar 22 Hydref 2019, ymatebodd y Gweinidog a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i lythyr y Pwyllgor dyddiedig 8 Awst 2019. Bydd y Pwyllgor yn ystyried ei gamau nesaf yn ei gyfarfod ar 6 Tachwedd. Cyhoeddir y wybodaeth ddiweddaraf ar y dudalen hon unwaith y bydd ar gael.

 

Os ydych chi eisiau siarad â rhywun am eich llesiant emosiynol a’ch iechyd meddwl, gallwch gysylltu â:

Meic Cymru ar 080880 23456 neu drwy neges destun ar 84001 neu drwy ei wasanaeth negeseua ar-lein

Llinell gymorth CALL ar 0800 132 737 neu drwy decstio 'help' i 81066

 

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/05/2019

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu