Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil i’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.

 

Gwybodaeth am y Bil

 

Amcan polisi’r Bil yw gwahardd y defnydd o anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau teithiol yng Nghymru.

 

Mae’r Bil yn ceisio’i gwneud yn drosedd defnyddio anifail gwyllt (fel y’i diffinnir yn y Bil) mewn syrcas deithiol. Caiff anifail gwyllt ei ddefnyddio os yw’n perfformio neu’n cael ei arddangos. Byddai’r drosedd yn cael ei chyflawni gan y person sy’n weithredwr (fel y’i diffinnir yn y Bil) y syrcas deithiol os yw’n defnyddio neu’n caniatáu i berson arall ddefnyddio anifail gwyllt yn y syrcas deithiol. Mae person sy’n euog o drosedd o’r fath yn agored ar euogfarn ddiannod i ddirwy.

 

Ni fydd y Bil yn effeithio ar y defnydd o anifeiliaid wedi’u domestigeiddio mewn syrcasau teithiol, nac yn atal defnyddio anifeiliaid gwyllt ar gyfer adloniant mewn lleoliadau eraill, gan gynnwys syrcasau sefydlog.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.

 

Cyfnod Presennol

Mae’r Bil yng Nghyfnod 1 ar hyn o bryd. Mae eglurhad o gyfnodau amrywiol Biliau’r Cynulliad ar gael yn y Canllaw i gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil: 8 Gorffennaf 2019

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol

 

Datganiad y Llywydd: 8 Gorffennaf 2019

 

Llythr at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Datganiad o Fwriad Polisi   PDF 259 KB

 

Datganiad Bwriad Polisi - Cyflwyno Bil Anifeiliad Gwyllt a Syrcasau (Cymru)   PDF 172 KB

 

 

Cyfnod 1 - Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Bydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn trafod ei ddull o ran ystyriaethau Cyfnod 1 ar 10 Gorffennaf 2019.

 

Mae’r Pwyllgor wedi gwneud galwad agored am dystiolaeth am y Bil.

 

Mae’r ymgynghoriad bellach wedi cau.

 

 

Dyddiadau’r Pwyllgor

Bydd Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

10 Gorffennaf 2019

Ystyried y ffordd o fynd ati i wneud gwaith craffu Cyfnod 1 (preifat)

Preifat

Preifat

18 Gorffennaf 2019

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

18 Gorffennaf 2019 trawsgrifiad

Gwylio cyfarfod 18 Gorffennaf 2019

18 Medi 2019

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

 

 

26 Medi 2019

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

 

 

2 Hydref 2019

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

 

 

10 Hydref 2019

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

 

 

 

Bydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

 

Bydd y Pwyllgor Cyllid yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

 

 

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Penderfyniad Ariannol

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.68, rhaid i’r Llywydd benderfynu a oes angen penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil hwn. Mae rhagor o wybodaeth am y penderfyniadau ariannol ar gael yn adran 3 o’r Canllaw i broses Biliau Aelodau.

 

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 4 - Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Ar ôl Cyfnod 4

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

 

Gwybodaeth gyswllt
Clerc: Elizabeth Wilkinson

Rhif ffôn: 0300 200 6361

 

Cyfeiriad post:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd, CF99 1NA

 

Ebost: SeneddNHAMG@Cynulliad.Cymru

Math o fusnes: Bil

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/07/2019

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu