Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymchwiliad i Addysg Heblaw yn yr Ysgol

Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cynnal ymchwiliad i ystod y ddarpariaeth addysg heblaw yn yr ysgol, gan gynnwys unedau cyfeirio disgyblion. Bydd yn canolbwyntio’n benodol ar y canlynol:

·         Y cymorth sydd ar gael i blant a phobl ifanc sydd mewn perygl o addysg heblaw yn yr ysgol, gan gynnwys drwy eu gwahardd o ddarpariaeth brif ffrwd, a’r rhesymau dros y cymorth hwn;

·         Pa mor effeithiol y caiff rhieni gymorth a’u cynnwys drwy gydol proses addysg heblaw yn yr ysgol;

·         Yr amrywiad mewn cyfraddau addysg heblaw yn yr ysgol i blant a phobl ifanc â nodweddion penodol (megis dysgwyr ag anghenion addysgol arbennig neu sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim) a chanlyniadau hyn;

·         Lefelau’r cymorth ariannol sydd ar gael i gefnogi plant a phobl ifanc sy’n cael addysg heblaw yn yr ysgol, a’r rhai sydd mewn perygl o’i chael, ac a yw hyn yn cynrychioli gwerth am arian;

·         Cyfrifoldeb ac atebolrwydd am addysg disgyblion sy'n dod yn rhai sy’n cael addysg heblaw yn yr ysgol;

·         Cyrhaeddiad plant a phobl ifanc sy’n cael addysg heblaw yn yr ysgol;

·         Canlyniadau a llesiant plant a phobl ifanc sy’n cael addysg heblaw yn yr ysgol;

·         Ansawdd y cymorth a roddir i blant a phobl ifanc yn yr ystod o ddarpariaeth addysg heblaw yn yr ysgol;

·         Cymorth datblygiad proffesiynol i staff unedau cyfeirio disgyblion, gan gynnwys y rhai sy'n darparu addysg yn y cartref;

·         Y risgiau posibl i blant a phobl ifanc sy’n cael addysg heblaw yn yr ysgol fel rhwystrau cynyddol i gael gafael ar gymorth iechyd meddwl, mwy o risg o ymwneud â throsedd a'r system cyfiawnder troseddol megis 'llinellau cyffuriau';

·         Materion eraill sydd â chysylltiad agos ag addysg heblaw yn yr ysgol, er enghraifft symudiadau wedi’u rheoli, a dadgofrestru disgyblion.

Bydd ymchwiliad y Pwyllgor yn cynnwys addysg yn y cartref unigol ond ni fydd yn canolbwyntio ar y mater ar wahân, sef addysg ddewisol yn y cartref.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/06/2019

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu