Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymchwiliad i’r achos busnes dros Un Corff Amgylcheddol

Ar 29 Tachwedd 2011, yn dilyn canlyniad yr achos busnes, cyhoeddodd John Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy, fod Llywodraeth Cymru wedi penderfynu sefydlu un corff amgylcheddol newydd i Gymru. Bydd Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru yn cael eu huno er mwyn creu’r corff newydd. Nododd y Llywodraeth mai amcanion y corff fydd cyflanwi’r canlyniadau sydd wedi’u nodi yn Fframwaith yr Amgylchedd Naturiol, sy’n cael ei ddatblygu gan Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd.

 

Penderfynodd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd cynnal ymchwiliad byr a chryno er mwyn asesu a fydd yr achos busnes a lywiodd penderfyniad Llywodraeth Cymru i greu corff newydd yn llwyddo i gyflawni canlyniadau’r amgylchedd naturiol mae’r Llywodraeth am eu diogelu.

 

Roedd cylch gorchwyl yr ymchwiliad fel a ganlyn:

 

  • asesu a yw’r achos busnes a gyflwynwyd er mwyn creu un corff amgylcheddol yn rhoi digon o ystyriaeth i’r canlyniadau eang sydd wedi’u nodi yn Fframwaith yr Amgylchedd Naturiol;
  • asesu a yw’r achos busnes yn adlewyrchu’r costau a’r buddion sy’n gysylltiedig ag uno’r cyrff statudol presennol yn ddigonol;
  • dadansoddi a yw’r achos busnes yn rhoi digon o ystyriaeth i’r risgiau posibl sy’n gysylltiedig â chreu un corff amgylcheddol, gan gynnwys:

- y risgiau ariannol ac economaidd;

- y risgiau cyfreithiol a deddfwriaethol;

- y risgiau perfformiad;

- y risgiau atebolrwydd a thryloywder, a’r

- risgiau i enw da’r sefydliadau gwreiddiol;

  • asesu a yw’r achos busnes yn rhoi digon o sylw i farn rhanddeiliaid allweddol a effeithir arnynt gan y cynlluniau i greu un corff amgylcheddol.

 

Mae’r materion sydd wedi hystyried gan y Pwyllgor fel rhan o’r cylch gorchwyl hwn yn cynnwys:

 

  • y canlyniadau a’r amcanion mae Llywodraeth Cymru wedi’u nodi yn ei hystyriaethau ar gyfer fframwaith yr amgylchedd naturiol ac a yw’r achos busnes yn rhoi digon o sylw o’r math o gorff a fyddai orau ar gyfer cyflawni’r canlyniadau hyn;
  • y costau a’r buddion sydd wedi’u nodi yn yr achos busnes ar gyfer y gwahanol opsiynau ac a fyddai’r rhain yn ddigon cynhwysfawr a chadarn neu a ddylid rhoi ystyriaeth i faterion eraill;
  • a yw’r risgiau a nodwyd yn yr achos busnes yn ddigon eang a chynhwysfawr neu a oes risgiau ychwanegol sydd heb eu canfod;
  • barn rhanddeiliaid o’r achos busnes ac a ymgynghorwyd yn ddigonol â hwy wrth ei ddatblygu.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/11/2013

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu