Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymgynghoriad

Ymgynghoriad ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a'i oblygiadau i Gymru

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Mae hwn yn ymgynghoriad ar y cyd a fydd yn cyfrannu at waith y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol a’r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol. Mae'r Pwyllgorau wedi cytuno i weithio gyda'i gilydd i ystyried goblygiadau'r Bil hwn i Gymru.

Byddai'r Pwyllgorau yn croesawu eich ymateb cyffredinol i'r Bil, yn ogystal â'ch barn am y materion a ganlyn:

  • ymdriniaeth o ddatganoli;
  • dirprwyo pwerau a'u rheoli;
  • prosesau craffu a rôl y deddfwrfeydd datganoledig.

 

Oherwydd goblygiadau pell-gyrhaeddol posibl y Bil, cofiwch y caiff unrhyw sylwadau sy’n berthnasol I bwyllgorau pwnc eraill y Cynulliad eu rhannu â’r pwyllgorau hynny.

 

Wrth baratoi ymateb, efallai y byddwch am ystyried y gwaith y mae'r ddau Bwyllgor wedi'i gyhoeddi eisoes mewn cysylltiad â'r Bil hwn.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ddatganiad mewn ymateb i Bapur Gwyn Llywodraeth y DU ar y Bil ac mae’r Pwyllgor wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ymadael â'r UE (PDF, 323KB) i gyflwyno'i syniadau cychwynnol ynglŷn â'r Bil fel y'i cyflwynwyd.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol adroddiad ar Bapur Gwyn Llywodraeth y DU ar y Bil. Mae hefyd wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ymadael â'r UE i ofyn am ymateb i'r adroddiad hwnnw.

 

Mae'r Pwyllgorau yn croesawu ymatebion yn Gymraeg neu Saesneg gan unigolion a sefydliadau. Gofynnwn i sefydliadau sydd â'u polisïau iaith eu hunain ddarparu ymatebion dwyieithog, yn unol â'r polisïau hynny.

Ni ddylai cyflwyniadau fod yn hwy na 2,000 o eiriau, dylent gynnwys paragraffau wedi'u rhifo, a dylid cyfeirnodi ffynonellau tystiolaeth a chynnwys hyperddolenni lle mae hynny'n bosibl.

 

Anfonwch eich ymateb at: Pwyllgorau@cynulliad.cymru

 

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

 

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Cynulliad Cenedlaethol gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

 

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

 

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau yw: 10.00 dydd Llun, 4 Medi 2017

 

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Cynulliad o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Pwyllgorau
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Email: pwyllograu@cynulliad.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu