Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 08/10/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Ethol Cadeirydd dros dro

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

14.30

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-24-18 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

Dogfennau ategol:

Offerynnau’r Penderfyniad Negyddol

 

2.1

SL(5)258 - Rheoliadau Traffordd yr M4 (Ffyrdd Ymadael tua'r Dwyrain a'r Gorllewin wrth Gyffordd 28 (Cyfnewidfa Parc Tredegar), Casnewydd) (Terfyn Cyflymder 40 MYA) 2018

14.35

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r Penderfyniad Negyddol

 

3.1

SL(5)257 - Rheoliadau Meysydd Tref a Phentref (Datganiadau Perchnogion Tir) (Cymru) 2018

CLA(5)-24-18 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-24-18 – Papur 3 - Rheoliadau

CLA(5)-24-18 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

14.40

4.

Papur(au) i'w nodi

4.1

Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip - Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

CLA(5)-24-18 - Papur 5 - Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip, 2 Hydref 2018

 

Dogfennau ategol:

14.45

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

6.

Y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) - Adroddiad drafft

CLA(5)-24-18 – Papur 6 – Adroddiad drafft

CLA(5)-24-18 - Papur 7 - Dogfen Porth Asesu Effaith

 

Dogfennau ategol:

15.15

7.

Diweddariad ar newidiadau i'r Rheolau Sefydlog sy'n ymwneud â Gorchmynion yn y Cyfrin Gyngor adran 116C

CLA(5)-24-18 – Papur 8 - Papur diweddaru       

CLA(5)-24-18 – Papur 8a - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Busnes, 1 Mawrth 2018

CLA(5)-24-18 – Papur 8b – Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Busnes, 12 Ebrill 2018

CLA(5)-24-18 – Papur 8c - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Busnes, 24 Ebrill 2018

CLA(5)-24-18 – Papur 8d - Adroddiad y Pwyllgor Busnes

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu