Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Newyddion

  • Cynhaliwyd cyfarfod diwethaf y Pwyllgor ar 15 Ionawr. Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 22 Ionawr, yn breifat.
  • Mae’r Pwyllgor wedi lansio ymgynghoriad ynghylch Perthynas y DU â'r Undeb Ewropeaidd yn y Dyfodol. Daw’r ymgynghoriad i ben ar 9 Chwefror 2018.
  • Cyhoeddwyd llythyr (PDF, 195KB) ar y cyd i Lywodraeth y DU ar bolisi rhanbarthol gan ein Cadeirydd David Rees AC, Joan McAlpine ASA, Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Twristiaeth, Ewrop, a Chysylltiadau Allanol yn Senedd yr Alban, a Len Duvall AC, Cadeirydd Gweithgor Ymadael â’r UE yng Nghynulliad Llundain ar 20 Rhagfyr 2017.
  • Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad interim ar Fil yr UE (Ymadael): Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar 15 Rhagfyr 2017
  • Bu Cadeiryddion y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, a’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn bresennol mewn fforwm rhyngseneddol yn San Steffan ar 12 Hydref 2017. Darllenwch y datganiad (PDF, 230KB) a gyhoeddwyd gan y Fforwm.
  • Darllenwch y cylchlythyr diweddaraf ar waith pwyllgorau'r Cynulliad.

 

 

Y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd (Brexit)

 

 

Is-bwyllgor

Yr Is-bwyllgor ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

 

 

Gwaith cyfredol

 

 

Deddfwriaeth

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

 

Blaenraglen waith

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddMADY

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 28 Mehefin 2016. Ar 15 Medi 2016 cytunwyd ar ei gylch gwaith fel a ganlyn:

 

(a) archwilio'r goblygiadau i Gymru oherwydd i'r Deyrnas Unedig benderfynu gadael yr Undeb Ewropeaidd a sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu diogelu yn ystod y broses adael, mewn unrhyw berthynas newydd â'r UE ac yn nhrefniadau gwledydd y DU ar ôl gadael ar gyfer materion perthnasol o ran polisi, cyllid a deddfwriaeth;

(b) cydlynu gweithgarwch ar draws pwyllgorau'r Cynulliad mewn perthynas â phwynt (a)  uchod;

(c) cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheolau Sefydlog 21.8 i 21.11, gyda newid canlyniadol i gylch gwaith y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol;

(d) ystyried unrhyw fater arall, gan gynnwys deddfwriaeth, a gyfeirir ato gan y Pwyllgor Busnes.

Trawsgrifiadau

 

Adran-Aelodau

David Rees AC (Cadeirydd)Dawn Bowden ACMichelle Brown ACSuzy Davies AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Jane-Hutt.jpgMark Isherwood ACSteffan Lewis AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Jenny-Rathbone.jpg

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu