Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Newyddion

  • Ysgrifennodd y Cadeirydd at Metro Mayors a Phartneriaethau Menter Lleol (LEPs) yn Lloegr, Pwyllgorau Dethol San Steffan, a chymheiriaid yn y gweinyddiaethau datganoledig yn yr Alban a Gogledd Iwerddon ar ran y Pwyllgor ym mis Mai 2019, i ofyn am eu barn ar y cynigion ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU er mwyn nodi unrhyw feysydd o gyd-ddiddordeb posibl. Cyhoeddwyd yr ymatebion (PDF, 4MB) [Saesneg yn unig] a gafwyd ym mis Awst 2019.
  • Cyhoeddodd y Pwyllgor adroddiad ynghylch fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan – papur trafod (PDF, 223KB) ym Awst 2019. Nod y papur yw rhoi trosolwg o beth yw fframweithiau a beth y gallai fod angen i bwyllgorau’r Cynulliad ei ystyried o ran craffu.
  • Ar 17 Gorffennaf, gwnaeth y Cadeirydd ddatganiad yn y Cyfarfod Llawn ar flaenoriaethau’r Pwyllgor ar gyfer Brexit. Roedd ei sylwadau yn ymdrin â thri maes blaenoriaeth - parodrwydd ar gyfer Brexit, yn enwedig o ran y goblygiadau i’r economi; y risg i drefniadau datganoli a dyfodol undeb y Deyrnas Unedig; ac effaith Brexit ar wladolion yr UE a’r AEE sy’n byw yng Nghymru.
  • Cynhaliwyd cyfarfod diwethaf y Pwyllgor ddydd Llun 15 Gorffenaf. Gellir gweld y cyfarfod ar Senedd.tv.
  • Ar 9 Gorffennaf 2019 lansiodd y Pwyllgor ei ymgynghoriad ar newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit – goblygiadau i Gymru.

 

Y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd (Brexit)

 

Gwaith cyfredol

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

 

Blaenraglen waith

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddMADY

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 28 Mehefin 2016. Ar 15 Medi 2016 cytunwyd ar ei gylch gwaith fel a ganlyn:

 

(a) archwilio'r goblygiadau i Gymru oherwydd i'r Deyrnas Unedig benderfynu gadael yr Undeb Ewropeaidd a sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu diogelu yn ystod y broses adael, mewn unrhyw berthynas newydd â'r UE ac yn nhrefniadau gwledydd y DU ar ôl gadael ar gyfer materion perthnasol o ran polisi, cyllid a deddfwriaeth;

(b) cydlynu gweithgarwch ar draws pwyllgorau'r Cynulliad mewn perthynas â phwynt (a)  uchod;

(c) cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheolau Sefydlog 21.8 i 21.11, gyda newid canlyniadol i gylch gwaith y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol;

(d) ystyried unrhyw fater arall, gan gynnwys deddfwriaeth, a gyfeirir ato gan y Pwyllgor Busnes.

Trawsgrifiadau

 

Adran-Aelodau

David Rees ACAlun Davies ACHuw Irranca-Davies ACDelyth Jewell ACMandy Jones ACDavid Melding AC

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu