Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Newyddion

  • Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar fframweithiau polisi cyffredin: craffu ar waith y Cynulliad ar 9 Rhagfyr 2019.
  • Ar 4 Rhagfyr 2019, ysgrifennodd (PDF, 355KB) y Cadeirydd at y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit ynghylch y gwaith dilynol ar barodrwydd ar gyfer Brexit.
  • Cynhaliwyd cyfarfod diwethaf y Pwyllgor ddydd Llun 2 Rhagfyr. Gellir gweld y cyfarfod ar Senedd.tv.
  • Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad (PDF, 4MB): Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit – y goblygiadau i Gymru, 8 Tachwedd 2019.
  • Ar 4 Tachwedd 2019, clywodd y Pwyllgor dystiolaeth am sut y mae rhanddeiliaid o’r sectorau porthladdoedd a thrafnidiaeth, a bwyd a ffermio wedi bod yn paratoi ar gyfer Brexit.
  • Ar 31 Hydref 2019, ysgrifennodd [Saesneg yn unig] (PDF, 169KB) y Cadeirydd at yr Arglwydd Kinnoull, Cadeirydd Pwyllgor yr Undeb Ewropeaidd yn Nhŷ'r Arglwyddi ynghylch y DU/Korea: cytundeb masnach rydd.
  • Cynhaliodd y Pwyllgor grŵp ffocws (PDF, 108KB) ar 30 Medi 2019 gyda gwladolion yr UE a sefydliadau partner er mwyn meithrin dealltwriaeth o'u profiad byw.

 

Y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd (Brexit)

 

Gwaith cyfredol

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

 

Blaenraglen waith

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddMADY

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 28 Mehefin 2016. Ar 15 Medi 2016 cytunwyd ar ei gylch gwaith fel a ganlyn:

 

(a) archwilio'r goblygiadau i Gymru oherwydd i'r Deyrnas Unedig benderfynu gadael yr Undeb Ewropeaidd a sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu diogelu yn ystod y broses adael, mewn unrhyw berthynas newydd â'r UE ac yn nhrefniadau gwledydd y DU ar ôl gadael ar gyfer materion perthnasol o ran polisi, cyllid a deddfwriaeth;

(b) cydlynu gweithgarwch ar draws pwyllgorau'r Cynulliad mewn perthynas â phwynt (a)  uchod;

(c) cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheolau Sefydlog 21.8 i 21.11, gyda newid canlyniadol i gylch gwaith y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol;

(d) ystyried unrhyw fater arall, gan gynnwys deddfwriaeth, a gyfeirir ato gan y Pwyllgor Busnes.

Trawsgrifiadau

 

Adran-Aelodau

David Rees ACAlun Davies ACHuw Irranca-Davies ACDelyth Jewell ACMandy Jones ACDavid Melding AC

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu