Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Y Siambr - Y_Senedd. Cyfarwyddiadau

Nodyn: 249(v1) 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

(45 munud)

2.

Cwestiynau i'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

(20 munud)

3.

Cwestiynau Amserol

(5 munud)

4.

Datganiadau 90 Eiliad

(15 munud)

5.

Cynnig i ddirymu Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019

NDM7209 David Melding (Canol De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 27.2:

Yn cytuno bod Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019, a osodwyd gerbron y Cynulliad ar 15 Tachwedd 2019, yn cael eu dirymu.

 

 

(60 munud)

6.

Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) - Lefelau Staff Nyrsio

NDM7215 Helen Mary Jones (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi adroddiad Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru, Cynnydd a Her: Gweithredu Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016.

2. Yn nodi bod mwy o nyrsys yn gadael y GIG nag sy'n ymuno.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i nodi sut y bydd GIG Cymru yn cynyddu'r cyfleoedd i weithio'n hyblyg fel rhan o strategaeth genedlaethol ar gyfer cadw nyrsys.

Cynnydd a Her: Gweithredu Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016

Cyd-gylwynwyr
Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru)
David Rees (Aberafan)

Cefnogwyr
Delyth Jewell (Dwyrain De Cymru)

 

 

(60 munud)

7.

Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Mynediad at Fancio

NDM7219 Russell George (Sir Drefaldwyn)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar ei Ymchwiliad i: Mynediad at Fancio a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Hydref 2019.

Nodyn: Gosodwyd yr ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 4 Rhagfyr 2019.

 

 

(60 munud)

8.

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Addysg Ysgol

NDM7218 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi canlyniadau PISA 2018 y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD).

2. Yn gresynu:

a) na fu unrhyw welliant ystadegol sylweddol yn sgoriau PISA Cymru mewn darllen a mathemateg ers 2006;

b) bod sgoriau Gwyddoniaeth Cymru yn sylweddol waeth nag yn 2006;

c) bod Cymru wedi'i gosod ar waelod gwledydd y DU mewn darllen, mathemateg a gwyddoniaeth;

d) mai Cymru yw'r unig genedl yn y DU sydd â sgôr is na chyfartaledd yr OECD ym mhob un o fesurau PISA.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

a) cydnabod ei methiant i wella addysg yng Nghymru;

b) ymddiheuro i ddisgyblion, rhieni ac ysgolion am eu siomi;

c) gwarantu bod adnoddau ychwanegol yn deillio o wariant ychwanegol ar ysgolion gan Lywodraeth y DU yn cael ei fuddsoddi mewn ysgolion yng Nghymru.

 

9.

Cyfnod pleidleisio

(30 munud)

10.

Dadl Fer

NDM7220 Vikki Howells (Cwm Cynon)

Mynd i'r afael â heriau gofal yr unfed ganrif ar hugain.

 

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu