Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 15/10/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.45)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1    Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2    Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis a Joyce Watson.

1.3    Roedd Mike Hedges yn y cyfarfod fel dirprwy i Joyce Watson.

(09.45-10.45)

2.

Polisi masnach y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd - sesiwn dystiolaeth

George Hollingbery, y Gweinidog Gwladol dros Bolisi Masnach

Leonie Lambert, Yr Adran Masnach Ryngwladol

Robin Healey, Swyddfa Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

(10.45-10.50)

3.

Papurau i'w nodi

3.1

Papur 1 i'w nodi - Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch y cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru - 8 Hydref 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y papur.

 

3.2

Papur 2 i'w nodi - Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch craffu ar reoliadau a wnaed o dan y Bil Masnach - 8 Hydref 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nodwyd y papur.

3.3

Papur 3 i'w nodi - Hawlenni cludo nwyddau ar ôl Brexit, Cymdeithas Cludo Nwyddau - 9 Hydref 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3 Nodwyd y papur.

(10.50)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

(10.50-11.05)

5.

Polisi masnach y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(11.05-11.20)

6.

Monitro Negodiadau'r UE

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd yr Aelodau sesiwn friffio ar negodiadau'r UE.

 

(11.20-11.30)

7.

Blaenraglen Waith

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau flaenraglen waith y Pwyllgor ar gyfer y tymor nesaf.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu